Zoeken

Recent verschenen

Dossiers

Banners

verklein lettertype vergroot lettertype
Maandag 10 oktober 2016 - ICTM 91

Bewerkersovereenkomst

Auteur: Monique Hennekens
Trefwoorden: Privacy, verantwoordelijke, bewerker, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet bescherming persoonsgegevens
Dit model is een voorbeeld van de wettelijk verplichte schriftelijke afspraken die een verantwoordelijke dient te maken met een bewerker die persoonsgegevens voor de verantwoordelijke verwerkt. De verplichtingen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn hierin verwerkt.Donderdag 25 augustus 2016 - ICTM 90

Aanbestedingsrechtelijke aandachtspunten voor de ICT-praktijk

Auteur: Bram Braat
Trefwoorden: Aanbesteding, ICT
Samenvatting:
In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van het Nederlandse aanbestedingsrecht besproken waarbij allereerst wordt ingegaan op de vraag wanneer een opdracht moet worden aanbesteed. Daarna volgt een overzicht van de verschillende (algemene) aanbestedingsprocedurevarianten. Hiermee wordt het algemene aanbestedingskader in het kort geschetst. Vervolgens wordt uitdrukkelijk stilgestaan bij de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor ondernemers en wordt aandacht besteed aan recentelijke aanbestedingsrechtelijke ontwikkelingen die specifiek voor de ICT-sector relevant zijn.Woensdag 25 mei 2016 - ICTM 89

Overeenkomst tot ontwikkeling app

Auteur: Arnoud Engelfriet,
Trefwoorden: ontwikkeling, internet, software

Samenvatting: Een app-ontwikkelovereenkomst is een softwareontwikkelovereenkomst waarbij de software een app betreft voor mobiele platforms. In beginsel is dit identiek aan de gewone softwareontwikkelovereenkomst, echter met vooral de beperking dat de beheerders van deze platforms een sterke zeggenschap hebben over of de app in gebruik genomen kan worden. Daarnaast hoeft er minder rekening te worden gehouden met veranderende omgevingen of hoe foutherstel door te voeren: apps zijn ontworpen voor een gecontroleerde en bekende omgeving en worden automatisch en (vrijwel) verplicht geüpdatet wanneer de leverancier dat wil.

Dit model is gebaseerd op het Agile-model van softwareontwikkeling. Ten opzichte van de gewone softwareontwikkelovereenkomst is het voornaamste verschil de manier waarop het project voortgang krijgt en hoe de kwaliteit van het werk gemeten wordt. Dit vertaalt zich in flexibele afspraken over het ontwikkelproces, meerwerk en oplevering en aanvaarding. Deze keuze is erg populair bij het ontwikkelen van apps.Maandag 15 februari 2016 - ICTM 87

Toelichting model arbitrageclausules voor ICT-modelcontracten

Auteur: SGOA
Trefwoorden: Mediation, arbitrage, Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).

(1) Arbitrageclausule in een ICT-contract zonder grensoverschrijdend karakter
(2) Arbitrageclausule in een internationaal ICT-contract
(3) Model-arbitrageclausule van arbitrage na voorafgaande ICT-mediation
(4) Algemene toelichting arbitrageMaandag 02 november 2015 - ICTM 85

Licentieovereenkomst voor applicatieprogrammatuur

Auteur: Hendrik Struik, Jurre Reus
Trefwoorden: Licentie, software, standaardprogrammatuur

Samenvatting: dit model ziet op gebruiksvoorwaarden voor standaardsoftware. Uitgangspunt van het model is dat tegen eenmalige betaling een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor onbepaalde tijd wordt verleend aan de gebruiker van de software. Het model voorziet niet in het leveren van onderhoud door de leverancier. Het model is geschreven vanuit het perspectief van de leverancier. Bij het model is een zeer uitgebreide toelichting gevoegd, waarin onder meer nader wordt ingegaan op de achtergronden bij de softwarerichtlijn.Woensdag 22 juli 2015 - ICTM 88

B.3.7. Mutual Non-Disclosure Agreement

Trefwoorden: NDA, geheimhouding.
De Mutual Non-Disclosure Agreement, in de praktijk veelal afgekort als 'MNDA' (spreek uit: Em-En-Die-Ee) is, zoals de naam reeds impliceert gericht op de wederzijdse uitwisseling van vertrouwelijke informatie tussen partijen. Bij elk automatiseringsproject kan het van groot belang zijn dat partijen tijdig de nodige vertrouwelijke informatie met elkaar uitwisselen en al dan niet eventueel derden inschakelen die tevens van deze vertrouwelijke informatie kennisnemen. Ook leveranciers leveren onderling geregeld onderling vertrouwelijke informatie uit in gevallen van samenwerking binnen een project of als wederverkopers van elkaars producten, etc. Gezien het feit dat de Informatietechnologie in hoge mate een kennisindustrie is en daarnaast veelal haar invloed doet gelden tot in de kleinste details van een organisatie, is geheimhouding van vertrouwelijke informatie, variërend van intellectuele eigendomsrechten tot en met bijvoorbeeld bedrijfseconomische informatie van het grootste belang voor alle betrokken partijen en komen geheimhoudingsovereenkomsten veelvuldig voor.Maandag 15 juni 2015 - ICTM 84

Service Level Agreement 2015

Auteur: Frank van ‘t Geloof
Trefwoorden: ICT Diensten, Informatiediensten, Indicatoren, Key Performance Indicators, Service Levels, Contractuele boetes, ITIL, SLA, betrouwbaarheid, betrouwbaarheid, outsourcing, ASP, Software, cloud computing, SaaS.

Een Service Level Agreement (SLA) is binnen de ICT een instrument dat eraan bij kan dragen dat een afnemer van een informatiedienst geleverd krijgt wat hij nodig heeft. In een dienstverleningsovereenkomst staat wat er zoal geleverd wordt en tegen welke voorwaarden. In de SLA, die daaraan kan worden toegevoegd, staat waaraan de dienst precies moet voldoen en wat de consequenties zijn als hij daar niet aan voldoet. Die consequenties moet ervoor zorgen dat de dienstverlener er alles aan doet om op het vereiste niveau te leveren.Woensdag 13 mei 2015 - ICTM 83

ARBIT – 2014 (Algemene Voorwaarden bij IT-overeenkomsten)

Auteur: Van Doorne IT-Team (Kees Stuurman, Elisabeth Thole, Louis Jonker, Vonne Laan, Lars Leemeijer, Chris in ’t Veld, Eva de Vries en Peter Ras)
Trefwoorden: Algemene voorwaarden, overheid, Arbit

De Algemene Voorwaarden bij IT-overeenkomsten, ofwel Arbit 2014, is een set algemene voorwaarden die door het Rijk gehanteerd worden bij IT contracten en aanbestedingen. Ook andere overheden maken vaak gebruik van deze algemene voorwaarden in hun uitvragen. De Arbit 2014 bestaat uit een algemeen deel en uit bijzondere bepalingen. De hierbij gaande aantekeningen zien op het algemene deel.Dinsdag 09 september 2014 - ICTM 82

Overeenkomst tot levering van clouddiensten

Auteur: Miranda Top-Sarneel
Trefwoorden: cloud, SaaS, SLA, IE-rechten

Het hier opgenomen model voor een Overeenkomst tot levering van Clouddiensten is vanuit de leverancierskant opgesteld. Omdat ingeval van clouddiensten een zekere mate van standaardisering inherent is aan de dienstverlening, doet dat uitgangspunt het meest recht aan de bestaande realiteit. Waar relevant wordt in de toelichting wel aan-gegeven in welke zin de bepaling zou moeten worden aangepast om aan de belangen van de klant tegemoet te komen.Vrijdag 11 juli 2014 - ICTM 81

Akte vestiging vruchtgebruik op software

Auteur: Sylvia Huydecoper
Trefwoorden: vruchtgebruik, software, escrow


Sinds het Nebula-arrest wordt in de literatuur aangenomen dat de curator van een failliete eigenaar van IE-rechten op software op grond van het paritas creditorum beginsel tijdens het faillissement de eerder verstrekte licenties niet hoeft te respecteren, en wanprestatie mag plegen ten aanzien van die licenties. Licentienemers van software zouden hiermee volgens sommigen ook het risico lopen dat zij de bij hen in gebruik zijnde software plots niet meer mogen gebruiken als hun leverancier failliet gaat. Om dit risico te beperken is in de literatuur geopperd dat de licentienemer als bescherming tegen dit dreigend onheil een vruchtgebruik zou kunnen vestigen op de onderliggende rechten van intellectuele eigendom. Onderstaande akte van vruchtgebruik is een uitwerking van een dergelijke akte.